Mei skea en mei skande

by W. Bakker-Venninga | Romance | This book has not been rated.
ISBN: 9789065530639 Global Overview for this book
Registered by Boekewjirm of - Ergens in de provincie, Fryslân (Friesland) Netherlands on 9/15/2019
Buy from one of these Booksellers:
Amazon.com | Amazon UK | Amazon CA | Amazon DE | Amazon FR | Amazon IT | Bol.com
2 journalers for this copy...
Journal Entry 1 by Boekewjirm from - Ergens in de provincie, Fryslân (Friesland) Netherlands on Sunday, September 15, 2019
Yn dit boek giet it oer Fokke de Bruin, dy't 40 jier wurke hat op it 'blikfabryk', dat alles foar him betsjut. Syn ienichste soan, in neikommer, moat dêr fansels ek hinne. Albert komt dêr al, mar hiel oars as syn heit him foarsteld hat. Dochs wit Albert him in eigen libben op te bouwen, mei tsjin- en boppeslaggen, mei skea en mei skande. Hy kriget derby stipe fan Jaike en har man en fan oaren lykas Anke.

Opmerking: flaptekst fan it boek hat skea oprûn.

Journal Entry 2 by Boekewjirm at Tollewei in Heeg, Fryslân (Friesland) Netherlands on Sunday, September 15, 2019

Released 1 mo ago (9/17/2019 UTC) at Tollewei in Heeg, Fryslân (Friesland) Netherlands

WILD RELEASE NOTES:

Goeie reis, boek

As jo dit boek no yn jo hannen hawwe, lit dan hjir in berjochtsje efter.n
En lit it boek wer frij nei it lêzen.


Goede reis boek

Heb jij dit boek nu in handen laat dan hier een berichtje achter.
En laat het boek na het lezen weer vrij.


Good trip, book

If you have this book in your hands now, please leave a message here.
And leave the book free again after reading.

Journal Entry 3 by Daphne75 at Sint Nicolaasga, Fryslân (Friesland) Netherlands on Wednesday, October 09, 2019
In de boeken-ruil-kist van de Jumbo

Are you sure you want to delete this item? It cannot be undone.