Translation of short news article needed, please.

Forum » Scandinavian - Skandinavisk | Refresh | Search

Sort Options 

Complete Thread

A story about a friend of mine has appeared in a Swedish publication, but we don't know what it says. Could someone please translate? Thank you in advance.

---------------
Vittnen ger katastroftur

Från hela Manhattan kommer turister i horder för att se platsen för en av samtidens största katastrofer.

Mötet kan bli lite trevande - informationen syns inte, däremot mängder av souvenirsäljare med elfte september-kepsar. Men på östsidan bredvid nedgången till den återöppnade Path station, hittar man en liten informationskiosk. Där finns också anhörigföreningen September 11th Families Associations anmälningslista till "Walking Tours".
- Vi såg att många besökare inte får med sig berättelsen, därför började vi att guida gratis, berättar Kimberly Grieger som är volontär och stödperson för föreningens guider som har det gemensamt att de alla drabbades av terrorattacken.

Just den här dagen ska guiden Elia Zedeño berätta. Elia var tidigt på jobbet 11 september 2001.
- Titta på grannkvarterets skyskrapor! Visst är de höga? Tänk då att tvillingtornen var dubbelt så höga. Jag jobbade på 73:e våningen och det var helt normalt att se helikoptrar utanför fönstren, inleder hon.

Med gratisbiljetter från kiosken har
vi samlats på Liberty street, där anhörigföreningen i sommar öppnar Ground Zeros första besökscenter. Man anser att det inte går att vänta flera år på det officiella minnescentret och på att Freedom Tower står klart. Strax intill syns de brinnande stearinljusen, fotografierna och alla blommor. Ingen besökare kan vara oberörd.
- Där stod nordtornet. Och där strax intill hade sydtornet sitt hörn, pekar Elia och beskriver våningsplan stora som fotbollsplaner med fri utsikt åt tre håll. World Trade Center var en stad i staden med kontor, kollektivtrafik, shopping och promenadstråk för 50 000 människor.

Som bäst syns katastrofområdet om man går in i World Financial Center. Där, under vinterträdgårdens väldiga fönster, berättar Elia mer personligt:
- Jag hade precis fått en kollegas sjukanmälning när kontoret svajade till och ett stort oväsen hördes. Sedan blev det tyst. Jag förväntade mig att någon skulle säga "Allt är OK", men i stället ropade en arbetskompis "Get out of the building".
- Det var ingen
panik. Vi visste inte vad som hänt. Men ett par minuter över nio hade vi kommit halvvägs ner och köade lite i 44:e våningens trapphall. Då kom nästa explosion, fönstren krossades och vi kastade oss undan. Det var det andra planet.
- Alla gick snabbt nedåt utom brandmännen som sprang uppåt. Väl ute skrek folk att jag skulle ta skydd undan hoppande människor och jag hamnade i ett varuhus. Sedan bara sprang jag. Väl hemma ställde jag mig i duschen och där bröt jag ihop.
På Elias jobb dog 75 och i hela centret 2 749 personer. I gruppen som lyssnat är många märkbart tagna. Den mycket värdiga och helt okommersiell turen blir vårt starkaste minne från New York och när vi lämnar varandra bär vi med oss en del av vår samtids historia.

http://www.svd.se/---/did_12724123.asp

 

but as I'm not a real translator please forgive my errors and mis-spellings (I don't have an english spell-check...)!
I think (and hope!) most parts are understandable. All others are welcome to improve it - or point out bits that doesn't make sense!
--------------------
Witnesses give chatastrophe tour
From all over Manhattan tourists come in multitude to see the location of one of the largest present day disasters.
The meeting can be a bit hesitant - the information is not visible, souvenir vendors of september 11th-caps are however aplenty. But on the eastside, next to the reopened Path station, you can find a small information stand. There is also the next-of-kin-association “September 11th Families Associations” application list for “Walking Tours”.
- We saw that a lot of visitors didn’t get hold of the story, so we started free guided tours, Kimberly Grieger tells; a volontary and suport person for the guides of the association, connected by the fact that they all were affected by the terror attac.
This day the guide is Elia Zedeño. Elia was at work early September the 11th 2001.
- Look at the neighbouring sky scraper! Aren’t they tall? Then consider that the Twin towers were doubbel in height. I worked on the 73rd floor, and it was normal to see helicopters outside the windows, she starts.
With free tickets from the stand, we have assembled at Liberty street, where the next-of-kin-association opens the first vistors center for Ground Zero this summer. It is not deemed possible to wait several years for the official memorial center and the Freedom Tower to be finished. Close by are the candles, fotographs and all the flowers. No visitor can stay indifferent
- There was the north tower. And close by was the corner of the south tower, Elia points and describes floors big as football (soccer?) fields with unhindered view in three directions. World Trade Center was a city within the city with offices, public transport and walk paths for 50 000 people. The best view of the catastroph area is from within the World Financial Center. There, under the huge windows of the winter garden, Elia tells on a more personal note:
- I had just gotten a notification of illness from a colleauge when the building swayed and a great noice was heard. Then it was silent. I expected someone to say “Everthing is OK”, but instead a colleauge shouted “Get out of the building”.
- There was no panic. We didn’t know what had happened. But a couple of minutes past nine we were halfway down, and were cueing a bit on the staircase of the 44th floor. Then the next explosion occurred, the windos were chrused and we threw ourselves out of the way. It was the second plane.
- Everyone were waling quickly downwards, except for the firemen coming upwards. Once outside, people were screaming at me to take shelter from jumping persons and I ended up in a department store. Then I just ran. Finally at home, I stepped into the shower and there I brooke down.
At Elias work 75 persons were killed and in all of the center 2749. In the listening group many are visibly shaken. The very dignified and completely un-commersial tour becomes our strongest memory from New York, and as we leave we cary with us a part of our contemporary history.

 


Thank you so much. I've already sent it to her and I am sure that she is grateful for your efforts, as am I. :-)

 

Are you sure you want to delete this item? It cannot be undone.