Profile Image  

Tresoar

From Leeuwarden, Fryslân (Friesland) Netherlands

Age not provided

Joined Friday, August 20, 2010

Home page www.tresoar.nl

Recent Book Activity

Statistics

4 weeksall time
books registered 0 2,547
released in the wild 0 0
controlled releases 0 0
releases caught 0 0
controlled releases caught 0 0
books found 0 2
tell-a-friend referrals 0 0
new member referrals 0 3
forum posts 0 0

Stats are updated every few minutes.


Extended Profile

Tresoar is HET Fries historisch en letterkundig centrum.
Als zodanig beheert het een grote wetenschappelijke bibliotheek, een collectie archieven van en over Fryslân en een grote verzameling documentatie en objecten over de Friese literatuur.
De collectie kan op de studiezaal geraadpleegd worden en via de website (www.tresoar.nl) kan gezocht worden in de catalogi en naamregisters.
Naast de papieren collectie groeit de collectie foto’s, film en geluid steeds meer. Ook deze collecties zijn via de website te raadplegen.

Tresoar is op 1 september 2002 ontstaan na de fusie van:
* het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD)
* de Provinciale- en Buma-bibliotheek (PBF)
* het Rijksarchief in Friesland (RAF)

===============

Reaksjes op troch Tresoar loslitten boeken:

Abma, G. Willem. De mafiaman.
Abma, G. Willem. Freonen ûnder elkoar.
Annema, Froukje. Sûnder garânsje XL
Bakker-Veninga, W. Maleur mei 't skaai.
Bilker, Jetske. Oar plak oare tiid.
Boer, Marten L. de. Kom Jan, wy geane op bêd, dûmny wol nei hûs
Boer, Marten L. de. Us kat is âlderling wurden
Boersma, Piter. De klûs fan Copmanshurst
Boersma, Piter. Skuor
Boomsma, Joop, Picasso, lêste wurk (1)
Boomsma, Joop, Picasso, lêste wurk (2)
Bylsma, Meindert. Fan flierefluiters en droechstinners
Bylsma, Meindert. In faai hinnekommen
Bylsma, Meindert. Praat út in hynstekop
Dam, Eppie. Foppe
Doele, Sikke. De messeslikker
Doele, Sikke en Piter. Swart wite tiden
Dijkstra, Lida. Spegelspreuk
Fryske Misdied Ferhalen
Galiën, S.M. van der. Och Siberen
Goïnga, Hylkje. Op Stap
Hettinga, Tsjêbbe. Fan oer see en fierder
Hoekstra, Meindert. It hûs fan de sechtich heiten
Hoekstra, Minne. De historische Elfstedentocht van 2 januari 1909
Holtrop, Benny. De smaak fan naekoaze
Holtrop, Benny. Gomorra
Hoogeveen, H. Mei de kop yn 'e wyn
Jong, Alpita de. Under de minsken (1)
Jong, Alpita de. Under de minsken (2)
Jong, Steven de. De Wuttelhaven del
Jong, Steven de. Film en Fûke
Jonkman, Geart. De Moeting
Koontz, Dean (oers. Henk Wolf). De fizioenen fan Mary (1)
Koontz, Dean (oers. Henk Wolf). De fizioenen fan Mary (2)
Koontz, Dean (oers. Henk Wolf). De fizioenen fan Mary (3)
Koontz, Dean (oers. Henk Wolf). De fizioenen fan Mary (4)
Koontz, Dean (oers. Henk Wolf). De fizioenen fan Mary (5)
Koopmans, Anne. Fryslân boppe
Kordon, Klaus. De reis nei it wondereilân
Krol, Jaap. M/F
Kruiderink, Rienk. Dijklichamen/Dyklichems
Leistra, Libbe. Trelit yn 'e Trynwâlden (1)
Leistra, Libbe. Trelit yn 'e Trynwâlden (2)
Meer, Aggie van der. Lytse roman fan Jon Fels
Meer, Aggie van der. Untdekking fan 'e wrâld
Miedema, Bauky. Flues en trompen
Mudhoun en Henk Wolf. Wûnderaardichheden
Nagel, Rikky. Neeltsje
Palstra, Sjoerd. Tusken pij en wierheid
Peanstra, Auck. By beppe yn it bedstee
Poortinga, Ype. Duveldei op Grienlân
Poortstra, Margryt. Kâldfjoer (1)
Poortstra, Margryt. Kâldfjoer (2)
Poortstra, Margryt. Kâldfjoer (3)
Poortstra, Margryt. Kâldfjoer (4)
Poortstra, Margryt. Nachtljocht
Poortstra, Margryt. Suster
Riemersma, Trinus. Bretagne libre!
Rozendal, Anders. Alles yn 'e macht
Saint-Exupéry, Antoine de. De Lytse Prins
Schaaf, Sjoerd van der. De Lawine(1)
Schaaf, Sjoerd van der. De Lawine(2)
Schaaf, Wim van der. Walschot is de namme...
Sevenster, Simy. Ut 'e foarein
Skrael earesalút
Sluis, Itty. It meunster fan Skylge (1)
Sluis, Itty. It meunster fan Skylge (2)
Soepboer, Albertina. De grutte stoarm
Spoelstra, Janneke. Goeie is it wachtwurd
Talma, Meindert. Dammen met ome Hayo
Tiemersma, Koos. De ljedder
Tjerkstra, Willem. Snijpunten
Toonder, Maarten. It foarlân
Veenbaas, Jabik. De wite ûle
Veer, Akky van der en Wytsma, Baukje. Frou Hilarides en it museum foar moderne keunsten
Velde, Rink van der. Pake Sytse
Vries, Nyk de. Prospero (1)
Vries, Nyk de. Prospero (2)
Vries, Theun de. Alles begjint by de dingen / Alles begint bij de dingen
Wassenaar, Jaitsche. It pak fan ús heit
Wind, Harmen. De izers fan 'e frijheid - roman oer Jancko Douwama 1482-1533
Wind, Harmen. In wjirm mei in izeren rêchbonke
Wind, Harmen. Op alle dagen
Witbraad, Gryt en Pieter van der Meer. Bôle mei fla deroer
Wolf, Henk & Mudhoen. Wûnderaardichheden
Verveld, Reinhard. Dichter wêrom dichtesto
Vries, Nyk de. Prospero (1)
Vries, Nyk de. Prospero (2)

Are you sure you want to delete this item? It cannot be undone.