corner corner De roekkat

Medium

De roekkat
by G. Willem Abma | Literature & Fiction
Registered by miekster of Leeuwarden, Fryslân (Friesland) Netherlands on 5/15/2012
This book has not been rated. 

status (set by miekster): travelling


This book is in the wild! This Book is Currently in the Wild!

1 journaler for this copy...

Journal Entry 1 by miekster from Leeuwarden, Fryslân (Friesland) Netherlands on Tuesday, May 15, 2012

This book has not been rated.

Dizze bekentenisroman giet oer Heerd Hissema yn syn gymnasiumjierren en is it ferfolch op De oantaasting út 1983. It boek kin dêr goed los fan lêzen wurde. Heerd is in ienselvige jonge dy't in knau krigen hat fan it slim otterdoks fermidden om him hinne. 'Roekkat' is de namme dy't er jûn hat oan in kweade dreamferskining dy't mei syn praat Heerd syn hannel en wannel beynfloedet. De roekkat wurdt sjoen as ien fan Abma syn bêste romans. It boek waard yn de jierren tachtich de ynset fan in diskusje oer de aktualiteit fan de psychologyske roman. Foar de iene 'in hichtepunt yn de lêste tsien jier', foar de oare 'in oerstallich boek'.
Dit boek is de werútjefte fan de earste printing út 1986.


De roekkat is in wurk fan grutte ynset, fan sterke foarmjouwing en fan in foarbyldige leafde foar it detail.
Anne Wadman yn Frysk en Frij

In ferslach fan in puber oer syn libbensfaze tusken likernôch 13 en 19 jier, mei eigen eagen sjoen, út eigen gefoelens wei ferteld. Dat hâldt ek yn dat it hjir en dêr skokkend is, dat it frijmoedich is [...]'
Rients de Boer yn it Friesch Dagblad

De roekkat is in Fryske roman, en in bêsten ien. Der is yn Fryslân altyd om goede romans frege en oan dy frage is yn de see fan tiid dy't wy 'nei de oarloch' neame in inkelde kear foldien.
Jan Wybenga yn de Leeuwarder Courant 


Journal Entry 2 by miekster at Tresoar OBCZ in Leeuwarden, Fryslân (Friesland) Netherlands on Friday, May 18, 2012

This book has not been rated.

Released 5 yrs ago (5/18/2012 UTC) at Tresoar OBCZ in Leeuwarden, Fryslân (Friesland) Netherlands

WILD RELEASE NOTES:

Yn e kist. 


Are you sure you want to delete this item? It cannot be undone.